جمعه, 29 تیر 1403  
قالب نگارش مقاله
حامیان معنوی
برگزارکننده
سخنرانان کلیدی
کارگاه های آموزشی
اعضای کمیته علمی
محل برگزاری کنفرانس